Alihaider (AVARIA) (Shahjanpur- 3.50 L) 20-July-2019