1599198931066_1543226317749_RESUME – VISHNU MANNAN———